Toetsing

Een toets is meer dan een afrekenmoment, het toetsen is een onderdeel van het gehele leerproces van de leerling. We onderscheiden 2 categorieën:

  • Meetinstrumenten die tot doel hebben de kwaliteit van de leerling te beoordelen. Voldoet de leerling aan de gestelde norm? (Assessment OF learning.)
  • Meetinstrumenten die tot doel hebben het onderwijsleerproces te beoordelen. Sluit lesinhoud en gehanteerde werkvormen aan op leerdoelen en toetsing? (Assessment FOR learning.)

Om de verschillende leeractiviteiten inzichtelijk te maken hanteren we op Helen Parkhurst het OBIT model (onthouden, begrijpen, integreren, toepassen). Het analyseren van toetsen aan de hand van OBIT geeft inzicht in de moeilijkheidsvraag, maar ook in het determinerend karakter van toetsvragen.

Je versterkt de relatie leerdoelen, lesinhoud en toetsing als je als docent aan het begin van een periode bekend bent met de toetsinhoud en de manier van toetsen.

Per vak is er een schoolbrede norm op basis waarvan leerlingen beoordeeld worden. Het moet qua niveau van de leerling immers niet uitmaken van welke afdeling de leerling komt als hij bijvoorbeeld in 3havo terechtkomt. Schoolbrede toetsing ligt dan ook voor de hand. Afspraak is dat minimaal 70% van de lesdoelen schoolbreed gelijk zijn, met dus de mogelijkheid om dezelfde of gelijksoortige toetsen af te nemen. Maximaal 30% van de leerdoelen kan een individuele invulling door de eigen docent zijn. Daar kunnen dus afwijkende toetsen en toetsvormen voor gebruikt worden.

Het reflecteren op een gemaakte toets is een belangrijk onderdeel van dat leerproces. Hiervoor zijn diverse werkvormen  te hanteren. Belangrijk is het besef dat de interesse in het waarom van gemaakte fouten significant afneemt zodra het cijfer bij de leerling bekend is.

Digitalisering neemt in ons onderwijs steeds grotere vormen aan, dat gaat ook steeds meer gelden voor toetsen. Het verdient aandacht om bij het ontwerpen van een toets rekening te houden met de mogelijkheden tot digitalisering. Waar mogelijk heeft digitale toetsing zelfs de voorkeur.

In het stuk ‘Toetsingsbeleid op HP’ lees je meer over toetsen en hoe we daar op HP mee omgaan.

De ‘Checklist toetsen op HP’ biedt een beknopt houvast tijdens het ontwerpen van een toets.